تولید پادکست

نحوه راه اندازی پادکست:

راه اندازی پادکست کار سختی نیست ، اما برای راه اندازی آن باید چند مرحله را طی کنید.

در این آموزش پادکست ، ما شما را در هر مرحله از مراحل راهنمایی می کنیم:

انتخاب موضوع و نام
نمایش و قالب قسمت
جلد خلق آثار هنری
موسیقی Intro & Outro
انتخاب تجهیزات
ضبط و ویرایش صدا
ارسال به پادکست های اپل (iTunes)
نکات تبلیغاتی